Elszámolással és forintosítással kapcsolatos információk

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény alapján elkészítendő, engedményezést követő elszámolást kizárólag Ügyfeleink kérelme és az elszámolásra köteles eredeti hitelező pénzügyi intézmény (pl.: Bank) elszámolási értesítője alapján tudjuk elvégezni.

 

Fontos, hogy a kérelem és az elszámolási értesítő együttesen megérkezzen a Társaságunkhoz, mert csak ezek alapján van mód a banki engedményezést követő időszakra a pénzügyi elszámolást elkészíteni. Társaságunk a kérelem és a banki elszámolás együttes megküldését követő 30 napon belül elkészíti az elszámolást és erről írásban értesíti a T. Ügyfelet.

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

 

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a jogszabályi előírások értelmében a jogelőd Bank az elszámolás feltételeként kérheti, hogy Ügyfelünk igazolja azt, hogy a követelést vele szemben egy követeléskezelő, jelen esetben Társaságunk érvényesíti. Ebben az esetben fontos az igazolás beszerzése, mert a Bank csak az igazolás birtokában fogja elkészíteni a pénzügyi elszámolást.

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

 

Amennyiben T. Ügyfelünk adataiban (név, lakcím, levelezési cím, telefonszám) változás következett be az alábbi nyomtatvány megküldésével azt bejelenthetik.

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

 

Ha a Társaságunk által elkészített elszámolás alapján a T. Ügyfelünknek túlfizetése keletkezett, akkor annak összegét az alább letölthető kérelem beérkezését követően társaságunk visszautalja az Ügyfél által megadott bankszámlára, illetve lehetőség van az adott összeg Társaságunk székhelyén készpénzben történő átvételére.

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

 

Amennyiben T. Ügyfelünk az elszámolás folyamatát, annak összegszerűségét kifogásolja, akkor a Társaságunk honlapján is elérhető általános Panaszkezelési Szabályzat alapján panaszt nyújthat be a kifogásolt intézkedés, vagy elszámolás megjelölésével. A panaszbejelentő űrlap letölthető az alábbi linkről.

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás

 

Amennyiben ügyfelünk panaszát társaságunk elutasította, és ügyfelünk ezzel nem ért egyet, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez. A kérelmet az erre célra rendszeresített nyomtatványok kitöltésével kell benyújtani. Ha nem ezeken a nyomtatványokon történik a benyújtás, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlás keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a megfelelő nyomtatvány kitöltésével terjessze elő panaszát. A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról is.

Elszámolással és szerződésmódosulással (forintosítással) kapcsolatos jogvita (mnb.hu)

 

Amennyiben álláspontja szerint társaságunk elszámolása helytelen adatot, számítási hibát tartalmazott, az e tekintetben társaságunkhoz benyújtott panasza elutasításra került, és Ön álláspontját továbbra is fenntartja, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

Kérelem

 

Amennyiben társaságunk az Ön panaszát elkésettség miatt elutasította, Ön azonban ezzel nem ért egyet, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

Kérelem

 

Amennyiben Ön társaságunktól kérte az elszámolás elkészítését, és társaságunk ennek nem tett eleget, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

Kérelem

 

A kérelemben be kell mutatni:

  • a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is,
  • annak indokát, hogy a panasz miért nem volt elkésett,
  • annak indokát, hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint miért áll fenn.

A kérelemhez mellékelni kell az állítást alátámasztó iratokat.

 

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását ügyfelünk, társaságunk panaszbeadványra válaszként megküldött elutasító válaszának kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti. Ha ügyfelünk a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.

A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és szintén az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be. A nyomtatvány elérhető az alábbi linken.

Bírósági, polgári peres és nemperes eljáráshoz szükséges nyomtatványok (mnb.hu)